Voor wie/lid worden

De Vereniging staat open voor een ieder met belangstelling voor het psychosynthese-gedachtegoed. Zij is niet verbonden aan een opleidingsinstituut of een andere organisatie. Wel werkt zij samen met organisaties die vergelijkbare doelstellingen

Wat kunnen leden verwachten?
Leden worden periodiek uitgenodigd voor een landelijke bijeenkomst waarin op uitdagende wijze verbinding wordt gezocht met het gedachtegoed van de psychosynthese terwijl tegelijkertijd ook dit gedachtegoed wordt uitgedaagd aan de hand van nieuwe of andere inzichten.

Daarnaast kan het zijn dan een lid regionaal het voortouw neemt, al dan niet tezamen met de regiocoördinator, om regionaal bijeen te komen rondom een thema of voor de ontmoeting tussen geestverwanten. Alle ideeën zijn welkom en worden op praktische uitvoerbaarheid getest.

Landelijke en regionale bijeenkomsten zijn erop gericht om de onderlinge contacten te onderhouden en elkaar te stimuleren.

Wat wordt van de leden verwacht?
Het lidmaatschap kost in 2018 € 20,-.
Lid worden kan door overmaking van dit bedrag op ING-rekening NL21INGB0009589981 t.n.v. de Psychosynthese Vereniging Nederland België.
Van leden wordt voorts verwacht dat zij aangeven waaraan zij behoefte hebben. Daarnaast worden zij gevraagd om zelf bij te dragen aan de organisatie van (regionale) activiteiten.
Behalve voor de jaarlijkse verenigingsdag, wordt veelal een bescheiden financiële bijdrage gevraagd om kosten te dekken.